เศรษฐกิจ

ทางรอดของโลก ถอดบทเรียน “Circular Economy” เศรษฐกิจหมุนเวียน จากประเทศต้นแบบ3 ประเทศที่ประสบความสำเร็จถึงไทย

อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากไม่รีบแก้ไขอาจทำให้มนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ที่ผ่านมาทั้งประเทศไทยและนานาประเทศต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะในด้านผู้ผลิตหรือธุรกิจต่างๆ กำลังพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการ

เศรษฐกิจ

จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่เรียกว่า “Circular economy” เป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจเพราะเต็มไปด้วยโอกาส เป็นเหมือน Game Changer ที่พลิกโฉมประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืน

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แบบง่ายๆ ไม่วิชาการ คือ แนวทางลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน แนวคิดที่สนับสนุนให้ใช้สิ่งของหรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด วางแผนให้สิ่งของใช้สามารถคืนสู่สภาพเดิมหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งออกแบบรูปแบบการใช้สิ่งของ เป็นโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะจากการพัฒนาธุรกิจใหม่และปรับธุรกิจเดิมที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การหมุนเวียนของวัสดุ และสร้างมูลค่าจากการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่

ให้ความสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนใน 2 ประเด็น ทั้ง ความจำเป็นเนื่องจากการพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศอื่นๆ ในขณะที่ความต้องการวัตถุดิบต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เเละโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

เนเธอร์แลนด์ได้เริ่มศึกษานโยบายระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ปี 2556 และพบว่าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยสร้างงาน 54,000 ตำแหน่ง และสร้างรายได้ 7,300 ล้านยูโร รวมทั้งสร้างโอกาสให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

By admin